DERMAN KATILIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 14.02.2020 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik’e istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
Ticaret Unvanı:IMC SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş.
Adresi:Yıldız Posta Cad. No:17/1 Esentepe Şişli / İSTANBUL
Telefon No:0212 211 11 56
Fax No: 0212 211 11 76
E-Mail:info@imcbrokerlik.com
Teminat veren Sigortacı’nın
Ticaret Ünvanı: BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş
Adresi : Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 34768 Ümraniye/İSTANBUL
Telefon No: 0 216 635 44 44
Faks No:0 212 381 79 00
E-Mail: cm@bereket.com.tr
Hasar İhbar Hattı 444 27 58br>

B. UYARILAR
 • Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için, sigortacı tarafından poliçe ekinde verilecek, Sağlık Sigortası Özel Şart, anımlar, Sağlık Sigortası Genel Şartları, Teminat Tablosu ve İstisnaları dikkatlice okuyunuz.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerine ait primler; yaş, cinsiyet, sigortalının ikamet ettiği il, seçilen üründeki teminat limiti, teminat yapısı ve ödeme oranları, ürünün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kuruluşları (network) ve tedavi maliyetlerinin artış oranları çerçevesinde belirlenmektedir.
 • Sağlık sigortası yaptırmak için dolduracağınız başvuru formundaki sorulara tam ve doğru yanıtlar vermeniz gerekmektedir. Ayrıca, sözleşmenin kurulması sırasında ve/veya, sigorta süresince bir rizikonun gerçekleşmesi durumunda yasanın öngördüğü en kısa sürede sigortacıya rizikonun bildirilmesi gerekmektedir. Eksik veya yanlış bilgi vermekten kesinlikle kaçınılmalıdır. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir, poliçenin iptali ve/veya ilgili hastalıklar için uygulaması yapılabilir
 • Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, riziko gerçekleşmiş dahi olsa sigortacının sorumluluğu başlamaz. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız.
 • SGK TARAFINDAN SAĞLANAN GENEL SAĞLIK SİGORTASININ AKTİF OLMADIĞI DURUMDA OLUŞAN SAĞLIK GİDERLERİ BU POLİÇE KAPSAMI DIŞINDADIR.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası ile sözleşmenin teminat kapsamı ve şartları dahilinde, genel sağlık sigortalısının Kanun kapsamında SGK tarafından karşılanan Türkiye’deki giderlerine ilave masraflar, karşılanır:
 • Poliçeye temel oluşturan 5510 Sayılı SGK KANUNU' nun ilgili maddeleri gereği sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle yükümlü oldukları katılım payları sigortalı tarafından ödenmek zorunda olup, bu poliçenin kapsamı dışındadır
 • Sağlık Sigortası Prim ödemeleriniz Vergi Matrahınızdan düşülebilmektedir (Sağlık Sigortası özel şartlar metnine bkz.)
 • Sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim, gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigo acıya ödenir.
 • Sözleşmenin kurulması sırasında, (sözleşme yapılırken), sigorta süresi içinde ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya gerçeğe aykırı, eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, sözleşmenin yapılmaması veya daha ağır şartlarda yapılmasını gerektirecektir. Tazminat gerçekleşmis ise tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir.(Sağlık Sigortası Genel Şartları ilgili maddesi gereği)
 • Sigorta sözleşmesinde yapılacak değişiklikler, zeyilname ile gösterilir
 • Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş., anlaşmalı sağlık kuruluşlarını değiştirme hakkına sahiptir. Güncel anlaşmalı sağlık kuruluşlarımız www.bereket.com.tr adresinde yer almaktadır.
 • Bu poliçe sadece anlaşmalı kurumlarda geçerli olacaktır.
C.GENEL BILGILER
 • Bu ürün, sigortalıların poliçede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri içerisinde hastalık ve/veya kaza halinde tedavi gördüğü ilk sağlık riski dışında gelişen diğer sağlık giderlerini, poliçe ekli sertifikalarda belirtilen teminat, limit, katılım oranları ve uygulamalar dâhilinde, Türk Ticaret Kanunu Genel Hükümleri, Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Özel Şart hükümlerine göre teminat altına alır.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası ürünleri, Şirketimizin Tamamlayıcı sağlık sigortası için anlaşmalı olduğu ve SGK ile de anlaşması bulunan kurumlarda/ doktorlarda geçerli olacaktır. SGK ile anlaşmalı olduğu halde, Şirketimizle tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında anlaşması bulunmayan sağlık kuruluşlarında yapılacak tedavi giderleri ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) hak sahibi olmayan kişilerin tedavi giderleri poliçe teminat kapsamı dışındadır. SGK tarafından kapsama alınan ve Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçe kapsamında yer alabilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanabilmek için aile fertlerinin her birinin ayrı poliçeye sahip olması gerekmektedir
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında sadece Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşları ve Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan yabancı uyruklu kişiler sigortalanabileceklerdir. Bu poliçe sadece Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) sınırları dahilinde geçerli olup, yurt dışında geçerli olmayacaktır. KKTC yurt dışı olarak kabul edilmektedir
 • Bu sigorta ile söz konusu Sağlık Sigortası Paket içeriğinde belirtilen teminatlar sağlanmaktadır
 • Teminat dışı haller için Sağlık Sigortası Özel şartları ve Genel Şartları metninde belirtilmiş durumlara bakınız.
 • Poliçe dönemi içerisinde Sağlık Uygulama Tebliği'nde söz konusu olabilecek değişiklikler poliçeye güncel olarak yansıtılabilecektir.
 • Teminat dışı hâller için Sağlık Sigortası Özel şartları ve Genel Şartları metninde belirtilmiş durumlara bakınız
 • İlgili ürün sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir
 • Sigortalının Anlaşmalı sağlık kuruluşları listesinde yer alan kurumlardan poliçe süresi içinde alacağı sağlık hizmetleri karşılığında ödeyeceği SGK fark ücretlerini karşılar.
 • Bu üründe başka bir sigorta şirketinde mevcut, kazanılmış haklar kabul edilmemektedir
 • Ödenecek tazminat tutarı poliçe yazılı Yatarak ve varsa Ayakta Tedavi limiti ile sınırlandırılmıştır.
D. TEMİNATLAR

1.Yatarak Tedavi

Yatarak Tedavi teminatı, tıbben gerekli olan cerrahi ve/veya dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner Anjiografi giderleri ile Sigortalı’nın hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık giderleri ve küçük müdahale giderlerinin poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde karşılanmasını kapsar.

2.Ayakta Tedavi

Poliçede belirtilen teminat, limit, katılım payı özel ve genel şartları doğrultusunda doktor muayene ve bu başvuru ile ilgili olan laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemlerini kapsamaktadır. Ayakta Tedavi teminatları poliçe dönemi içerisinde tanımlanan limitlerle sınırlıdır.

E. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
 • Sözleşmenin kurulması (sözleşmenin yapılması) sırasında teminatlarının limitlerine katılım payına özel istisnalara (varsa) özel şartlarına dikkat ediniz. Sigorta teminat limiti poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği teminat limitinin azami tutarıdır.
 • Tazminat ödenmesi söz konusu olduğu hallerde, teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi nedeniyle sigorta ettirenin yapmış olduğu masraflarını poliçede yazılı limitlere kadar katılım payı özel istisnalar ve özel şartlara göre öder. Tazminat değerlendirmesi sırasında gerekli harcama belgelerinin asıllarının sigortacıya verilmesi şarttır.
 • Tedavi masrafı miktarında anlaşılamayan durumlarda taraflardan her biri kendi hakem-bilirkişisini poliçede belirtilen hükümlere göre tayin eder. Bu husus noter eliyle diğer tarafa bildirilir. Taraflar incelemeye geçmeden üçüncü hakem bilirkişisini seçer.
 • BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. anlaşmalı kurumlarında poliçe teminat kapsamı dahilindeki Ayakta ve Yatarak tedavilerde yapılacak sağlık giderlerine ait harcamalarınız poliçe özel ve genel şartlarına uygun olarak İMECE DESTEK MERKEZİ tarafından kuruma verilecek provizyon sonrasında Sigortacı tarafından doğrudan kuruma ödenecek, provizyona konu evraklar ve faturalar, ilgili kurum tarafından İMECE DESTEK MERKEZİ 'ne gönderilecektir
 • Sigortalı' nın kendi yaptığı, şirketten provizyon alınmamış sağlık harcamalarına ait giderler poliçe kapsamı dışındadır
 • BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tahkim sistemine üye değildir.
G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ
 • Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için yukarıda bilgileri verilen Sigorta Şirketine başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Adresi : Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No.8 34768 Ümraniye-İstanbul
Telefon No : 0 216 635 44 44
Faks No : 0 212 381 79 00
E-Mail : 0 216 635 44 44
E-Mail : cm@bereket.com.t

H.TEBLİGAT

Sigorta ettiren/ sigortalıya ait poliçede yer alacak olan iletişim bilgileri (adres, e- posta ve GSM) doğru ve tam olarak kabul edilecektir. Sigorta ettiren/ sigortalının iletişim bilgilerinin sigortacıya doğru veya tam olarak bildirmemiş olması, poliçedeki hatalı ve/ veya eksik iletişim bilgilerinin düzeltilmesinin talep edilmemesi, poliçedeki iletişim bilgilerinin değişikliği için sigortacıya yazılı olarak bildirimde bulunulmaması durumlarında, Sigortacı'ya bildirilmiş olan son iletişim adresi ve/ veya GSM numarasına gönderilecek bildirimler, sigorta ettiren/sigortalıya yapılmış geçerli bir tebligat olarak kabul edilecek olup bu tebligat tüm sonuçları ile hüküm ifade edecektir.

Sigorta Ettiren / Sigortal
Tarih :
Ad Soyadı :
E-mail :
Telefon:
İmza:


Sigortacı ve/veya Acentenin
Tarih :
Kaşesi ve Yetkilinin İmzası


Bu Bilgilendirme Formundaki bilgiler, formun her iki tarafça imzalandığı gün itibariyle geçerli olup, bu tarihten itibaren 15 gün içinde sözleşme kurulmamış ise koşullarda meydana gelebilecek değişiklikler sebebi ile Bilgilendirme Formunun güncellenmesi gerekebilir.