BEKLEME SÜRESİZ TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu metin, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, gerek yapılacak sigorta sözleşmesinin müzakeresi sırasında gerekse sigortanın devamı sırasındaki hakları, yükümlülükleri, sözleşmenin konusu, isleyişi hakkında genel bilgi vermek amacıyla 14.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.


A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER


1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;

Ticaret Unvanı Adresi

Tel & Faks No E-posta

Vergi Dairesi Vergi Numarası Levha No Faaliyet Konusu

Sigorta şirketleri adına sigorta sözleşmelerine aracılık yapmaya yetkilidir.


2. Teminatı veren sigortacının;

Ticaret Unvanı  QUICK SİGORTA A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası   İstanbul 15195-5

Mersis Numarası 0345024957000010

Vergi Dairesi Kozyatağı V.D.

Vergi Numarası 3450249570

Adresi Quick Tower,İçerenköy Mah.Umut Sk.N:10-12 K:7 34752 Ataşehir- İstanbul

Web Adresi  www.quicksigorta.com

Tel & Faks No  Tel: 0(212) 952 00 00 / Faks: 0(212) 290 30 30

Müşteri Hizmetleri 0850 755 1 755

E-posta  bilgi@quicksigorta.com

Faaliyet Konusu  Sigortacılık


B. UYARILAR


 1. 1. İşbu poliçe teminatları Sosyal Güvenlik Kurumu “SGK” tarafından kapsam altına alınmış kişiler için geçerlidir. SGK’nın aktif olmadığı durumda oluşan sağlık giderleriniz karşılanmaz.
 2. 2. Sigortanız hakkında daha detaylı bilgi almak için, Bekleme Süresiz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Özel Şartını, Sağlık Sigortası Genel Şartını dikkatlice okuyunuz. imecedestek.com adresinde Quick Sigorta’nın Bekleme Süresiz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için geçerli olduğu belirtilen ve bilgilendirme amaçlı gösterilen Anlaşmalı Sağlık Kurumları Listesini “network” dikkatlice inceleyiniz.
 3. 3. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, ödenmemesi durumunda, riziko gerçekleşmiş olsa dahi Quick Sigorta’nın “Sigortacı” sorumluluğu başlamaz. Poliçe priminin vade tarihlerinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde poliçe iptal edilir. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde ödeme belgesi almayı unutmayınız.
 4. 4. Sözleşmenin feshedilmesi halinde Sigortacı Poliçe Özel Şartları “Primin Ödenmemesi veya Sigorta Ettirenin / Sigortalının Talebi Sonucu İptal” Maddesinde belirtilen şekilde işlem yapacaktı
 5. 5. Sigorta ettiren/sigortalı adayının sözleşme kurulmadan önce dijital olarak veya başvuru formu ile sorulan sorulara doğru cevap vermiş olması, bilinen ve bilinmesi gereken bütün hususları bildirmesi, eksik ve yanlış bilgi vermekten kaçınması esastır. Ayrıca, sözleşmenin kurulması sırasında ve/veya sigorta süresince bir rizikonun gerçekleşmesi durumunda yasanın öngördüğü en kısa sürede Sigortacıya rizikoyu bildirilmesi gerekmektedir. Eksik veya yanlış bilgi vermekten kesinlikle kaçınılmalıdır. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir, poliçenin iptali ve/veya ilgili hastalıklar için muafiyet uygulaması yapılabilir.
 6. 6. Sigorta kapsamına giren ya da girecek kişiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin aydınlatılmış olup, özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi ve risk değerlendirmesinin yapılabilmesini teminen, sigortalıyı tedavi eden kişi ve kurumlardan, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden “SBGM”, Sosyal Güvenlik Kurumundan “SGK”, Sağlık Bakanlığından, sigorta şirketlerinden bilgi alma/belge istemesi ve şirket nezdindeki bilgi ve kayıtların SBGM, sigorta şirketleri ile ve ilgili mevzuatta yetkilendirilen mercilerle paylaşılması ve poliçe kapsamındaki diğer işlemler, kendi özgür iradeleriyle açık rızalarını beyan etmeleri akabinde gerçekleştirilebilir.

C. GENEL BİLGİLER


 1. 1. Sigortacı, Bekleme Süresiz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile sigorta süresi içinde gerçekleşen ve SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliği “SUT” hükümlerine göre karşılanan sağlık giderleri üzerinde kalan fark tutarları, Sağlık Sigortası Genel Şartları “Genel Şartlar”, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği “Yönetmelik”, Bekleme Süresiz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Özel Şartları’na “Özel Şart” uygun olarak poliçede belirtilen teminatlar, teminat limiti, teminat ödeme yüzdesi ve varsa muafiyetler doğrultusunda, poliçe için geçerli olduğu belirtilen networkte yer alan Sigortacı ve SGK ile anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşmesi kaydıyla güvence altına alır. Poliçe için anlaşmalı olduğu belirtilen sağlık kurumları dışındaki sağlık kurumları, SGK ile anlaşmalı olsa dahi hiçbir şekilde geçerli değildir.
 2. 2. Bekleme Süresiz Tamamlayıcı Sağlık sigortası bir yıllık düzenlenir. Poliçe dönemi sonunda yenileme uygulaması bulunmamaktadır.
 3. 3. Genel Şartlarda düzenlenmiş teminat dışı hallere ek olarak Özel Şart “Teminat Dışı Kalan Haller” maddesinde belirtilen durumlar sigorta kapsamı dışında tutulmuştur.
 4. 4. İş bu üründe bekleme süresi uygulanmamaktadır.
 5. Sigortacının networkte değişiklik yapma (yeni kurum ekleme veya kurum anlaşmasını iptal etme gibi) hakkı saklıdır. Güncel anlaşmalı sağlık kuruluşları imecedestek.com adresinde gösterilmektedir.
 6. 5. Sigortacı sağlık tarife primini risk ili, yaş, cinsiyet, network, teminat içeriği, teminat limiti, teminat ödeme yüzdesi, genel giderler, network ve tedavi maliyetleri gibi kriterleri dikkate alarak
 7. 6. Bekleme Süresiz Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında ömür boyu yenileme garantisi uygulaması bulunmamaktadır.
 8. 7. Bekleme Süresiz Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında diğer sigorta şirketlerinden geçiş uygulaması bulunmamaktadır. Sigortalının başka bir sigorta şirketinde bulunan sağlık poliçesindeki mevcut veya kazanılmış hakları iş bu poliçeye
 9. 8. Bekleme Süresiz Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına kabul için herhangi bir yaş kısıtlaması bulunmaz, talep halinde aile fertlerinin her birinin ayrı poliçeye sahip olması


D. POLİÇE TEMİNATLARI


 1. 1. Yatarak Tedavi:

Yatarak Tedavi teminatı, tıbben gerekli olan cerrahi ve/veya dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiografi, standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri ile küçük müdahale giderlerini kapsar. Poliçedeki yatarak tedavi toplam teminat limiti, gerçekleşmiş mevcut hastalığa ait ilk sağlık riskine ait tedavi masraflarının karşılandığı Medikal Yatış teminatı ile sigortalının tedavi gördüğü ilk sağlık riski dışında gelişen diğer sağlık giderlerinin karşılanacağı Hastane Hizmetleri teminatından oluşur. Medikal Yatış teminatı poliçe başlangıç tarihi itibariyle 30 gün içinde kullanılmalıdır, Hastane Hizmetleri teminatından ise 1 yıllık poliçe süresi içindeki diğer sağlık giderleri karşılanır

2. Ayakta Tedavi Teminatları:

Poliçede belirtilen teminat, limit, katılım payı doğrultusunda doktor muayene ve başvuruyla ilgili olan laboratuvar, görüntüleme ve tanı yöntemleri ile fizik tedavi giderlerini kapsamaktadır.


Fizik tedavi ile endoskopik işlem içeren taleplerde, SUT çerçevesinde her bir başvurunun iki ayrı vaka takip numarası ile takip edilmesi nedeniyle, ayakta tedavi teminatı toplam limitinden, ilgili işlem için toplamda iki adet limit düşülmektedir.


3. Küçük Müdahale:

Poliçe teminat tablosunda ayrıca belirtilmesi durumunda poliçede yazılı limit dahilinde teminat kapsamında karşılanır.


4. Ek Teminatlar:

Online diyetisyen, online psikolojik danışmanlık, online 7/24 tıbbi danışmanlık, acil kara ambulansı ek hizmetlerinden sadece poliçe teminat tablosunda belirtilenler, poliçe teminat tablosunda belirtilen limitler dahilinde geçerlidir.

Bu hizmetlerin kullanımı için 0(212) 700 17 03 nolu telefonun aranması gerekmektedir.


E. TAZMİNAT ÖDEMESİ


 1. 1. Sözleşmenin kurulması sırasında teminat içeriklerine, teminat limitlerine, networke, ödeme oranlarına, varsa özel istisna ve muafiyetler ile katılım paylarına dikkat ediniz Sözleşmenin kurulması sırasında plan, network, teminat içerikleri, teminat limitleri, ödeme oranlarına dikkat
 2. 2. Tazminat ödenmesi söz konusu olduğu hallerde, poliçe özel ve genel şartlar dahilinde teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi nedeniyle Sigortacı’nın ödemeyi taahhüt ettiği azami tutar poliçede yazılı limit ve ödeme yüzdeleri ile sınırlıdır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle yükümlü oldukları katılım payları, teminat limitini aşan harcamalar ile varsa poliçedeki istisnalara, muafiyetlere ait harcamalar sigortalının sorumluluğundadır.
 3. 3. Tedavi masrafı miktarında anlaşılamayan durumlarda taraflardan her biri kendi hakem-bilirkişisini poliçede belirtilen hükümlere göre tayin eder. Bu husus noter kanalıyla diğer tarafa bildirilir. Taraflar incelemeye geçmeden üçüncü hakem bilirkişisini seçer.
 4. 4. Poliçe için geçerli olan networke dahil Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında, poliçe teminat kapsamı dahilindeki ayakta ve yatarak tedavilerde yapılacak sağlık giderlerine ait harcamalarınız, poliçe özel ve genel şartlara uygun olarak İmece Destek Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. “Şirket” tarafından verilecek provizyon onayı sonrasında Sigortacı tarafından doğrudan kuruma ödenir. Provizyona konu evraklar ve faturalar, ilgili kurum tarafından Şirket Merkezi’ne gönderilir.
 5. 5. Sigortalının Şirket’in onayı olmaksızın yaptığı sağlık harcamalarına ait giderler poliçe kapsamı dışındadır.
 6. 6. Sonradan ödeme kapsamında yapılması gereken ödemeler sigortalı veya sigorta ettirenin yazılı olarak ileteceği banka hesabına havale yapılır. Tedaviye ilişkin harcama belgelerinin asılları ile gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak Sigortacı adresine iletilmesini takiben poliçe Özel ve Genel Şartlarında öngörülen süreler içinde tazminat işlemleri sonuçlandırılacaktır.


F. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ


 1. 1. Sigortalı müşteri hizmetleri ile Ek Teminat kullanımları (Asistans Hizmetler) için 0(212) 700 17 03 lu telefonu arayabilirsiniz.
 2. 2. Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıdaki iletişim adreslerine başvuruda Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Adres: Quick Tower, İçerenköy Mah. Umut Sok. No: 10-12 Kat: 7 34752 Ataşehir - İstanbul

E-posta: bilgi@quicksigorta.com


G.   TEBLİGAT


Sigortacı, sigortalıya veya sigorta ettirene yapacağı tüm bilgilendirmeleri kayıtlarındaki güncel iletişim bilgisine elektronik bilgilendirme şeklinde yapar. Sigortalı ve sigorta ettiren iletişim bilgilerinin değişmesi durumunda güncel bilgiyi derhal Sigortacı’ya bildirmelidir. Aksi durumda Sigortacı’nın bünyesinde bulunan iletişim bilgilerine yapacağı bildirimler ile bilgilendirme yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır.


H. SİGORTALI SAĞLIK BEYANI VE TAAHHÜTNAME


Quick Sigorta A.Ş.’nin beyanıma dayanarak poliçede değişiklik yapma (istisna/muafiyet vb.) ve poliçeden tümden cayma hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Quick Sigorta A.Ş. Bekleme Süresiz Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesinin Özel ve Genel Şartlarını okuduğumu, varsa itirazımı poliçe başlangıç tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde bildireceğimi aksi taktirde poliçenin tüm Özel ve Genel Şartlarını kabul, beyan ve taahhüt ederim. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Quick Sigorta Anonim Şirketi tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildiğimi beyan ederim.