BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizden faydalanabilmek amacıyla kişisel bilgilerini tarafımızla paylaşması halinde Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. (“Bereket”), Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizi aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veriler, Bereket tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında ürün ve hizmetlerini sunmak ve bunlarda kullanmak; işlem yapanın/yaptıranın bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat, MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; sigorta primlerini tespit edebilmek, teklif yapmak, talep edilen diğer ürün/hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara aktarılabilecektir. Bunlarla sınırlı olmamak üzere 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu madde 31/A'da sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerle; Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK, MASAK gibi kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerle; ana hissedarlarımız, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz ile ayrıca tabi olduğumuz mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetleri yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız ve verilerin korunmasını gizlilik sözleşmesiyle güvence altına aldığımız kuruluşlar ile paylaşılabilecektir. Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler; genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanmakta ve izinsiz ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Sağlık sigortası sözleşmeniz kapsamında kişisel sağlık verileriniz, sigortalılık kayıtlarınız ve sağlık durumunuz ile ilgili bilgi ve kayıt kopyaları Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden (SBGM), Sosyal Güvenlik Kurumundan, Sağlık Bakanlığından, kamu/özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından, mevcut ve/veya diğer sigorta şirketlerinden, hekimlerden ve/veya ilgili mevzuat ile belirlenen tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan ve Bereket veya aracısına doğrudan sunulan sözlü ve yazılı beyan ve belgeler ile Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Acenteler, Internet Şubesi ve Çağrı Merkezi gibi bilumum dijital kanallar aracılığıyla telefon, internet, e-posta, SMS ve benzeri elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmekte, periyodik olarak kontrolü yapılarak güncellenebilmekte ve ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Bereket’e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Bereket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akofis No:8 Kat.1 Ümraniye / İstanbul adresine bizzat elden veya noter kanalıyla, bilgi@bereket.com.tr adresine ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililer tarafından yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

Rıza Gerektirmeyen Haller

KVKK’nın 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Bereket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde Bereket’in açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur. Yukarıdaki bu hallerin yanı sıra, kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya kayıtlarda yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan verilerin açıklanması, kullanımı ve aktarımı Bereket’in sır saklama yükümlülüğüne tabi değildir. Ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın Bereket, söz konusu verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

Ticari elektronik ileti, telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri, ifade etmektedir.

Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderimine onay verilse dahi istenildiğinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik iletileri almayı durdurmak mümkündür.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, Bereket, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerini yürütebilmek ve size en yüksek faydayı sağlamak için planlamalar yapmak, ürün ve hizmetlerimize yönelik size özel imkanları sunabilmek, reklam ve tanıtım faaliyetlerini yürütebilmek gibi amaçlarla Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metninde belirtilen koşullar çerçevesinde kişisel verilerinizi işleyebilecek, işlenme amacı ile sınırlı olarak kullanabilecek ve paylaşabilecektir.

(1) Ürün ve hizmetlerimiz için gerekli olan özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesine onay vermemeniz halinde, KVKK mevzuatı uyarınca işlenmesine cevaz verilen durumlar müstesna olmak kaydıyla, açık rızanızın alınmasını gerektiren süreçlerimiz bakımından size gerekli ve yeterli hizmeti sağlayamayacağımızı ve operasyonel faaliyetlerin olumsuz etkileneceğini bilgilerinize sunarız.

(2) Ticari elektronik iletiler ile ilgili verdiğiniz onayı Çağrı Merkezimizi (444 2758) arayarak her zaman geri alabilirsiniz.