DOĞA SİGORTA A.Ş. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA VE AÇIK RIZA BEYAN VE ONAYI

6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (kısaca KVKK) 10. Maddesi uyarınca, DOGA SİGORTA A.Ş (kısaca Doğa Sigorta) olarak, veri sorumlusu sıfatı ile gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Sigortacılık alanında faaliyet göstermekte olan ve İstanbul Ticaret Sicilinde 861987 no ile kayıtlı; Büyükdere Cad, Spine Tower, No:243 Kat:20- 21 Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, 0302055622200001 MERSİS no’lu, Maslak VD. 30205562222 vergi no’lu, Doğa sigorta olarak; KVKK uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel sağlık bilgilerinizi de kapsayan tüm kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan çerçevede kaydedileceğini, saklanacağını, mevcut durumu yansıtmak üzere güncelleneceğini, aşağıda belirtilen detayda aktarılabileceğini ve KVKK’da belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebileceğini belirtiriz.

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs) olmak üzere, IP, adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, banka hesap bilgileri, aile durum bilgileri, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel sağlık bilgileri ise kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisini ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel sağlık verilerini de kapsayan kişisel verileriniz, Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında her türlü sigortacılık ürün ve hizmetlerimizde kullanmak; Şirketimizce sunulan tüm sigortacılık ürünleriyle ilgili olarak (gerektiğinde resmi kurumlar aracılığı ile yasal ve meşru şekilde ulaştığımız diğer kişisel bilgilerinizi de kullanmak suretiyle) teklif sunmak, işlem sahibinin bilgilerini tespit etmek veya işlem sahibiyle poliçe ya da hasarla ilgili veya hizmetlerimizin iyileştirilmesi veya yeni hizmetler sunulması amacıyla iletişim kurmak için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri toplamak ve kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca ya da tarafınız için talep edilen sigortacılık faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek ve akdettiğimiz/akdedeceğimiz sözleşmenin gereğini yerine getirmek ya da sigorta sözleşmesi kurulduktan sonra tarafımıza iletilen ek kişisel bilgileriniz ile talep edeceğiniz zeyil işlemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla işlenecektir.

Doğa Sigorta tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluş ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz başta Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde, sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek ve iyileştirmek amacıyla, sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız çeşitli kişi ve kurumlara, yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, sigortacılık faaliyetinin tamamlayıcısı olan reasürans işlemleri sebebiyle yurtiçinde veya yurtdışındaki reasürörlere yukarıda belirtilen amaçlar ile aktarılabilecek ve bu kişi ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir

Yurtdışına Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz, sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek amacı ile Doğa Sigorta tarafından yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, Genel Müdürlük, acenteler, anlaşmalı olduğumuz sigorta brokerleri, işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişiler, www.dogasigorta.com adlı web sitemiz, mobil uygulamamız, 08508115100 numaralı çağrı merkezi gibi bilumum dijital kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m.4/2 maddesinde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temin edilmesi veya KVKK m.5/2 ve 6/3 maddelerinde belirtilen durumların varlığı halinde açık rıza aranmaksızın işlenebilecek ve aktarılabilecektir.
Kişisel verileriniz Sigortacılık Mevzuatı uyarınca; en az 10 yıl boyunca Şirketimizce saklanacaktır.

KVKK’nin 11. Maddesi gereği;

Şirketimiz web sitesinde “iletişim formu” adresinde yer alan iletişim formunu kullanarak online olarak yada Genel Müdürlük adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu ile kendinizle ilgili, kişisel verilerinizin: a)işlenip işlenmediğini öğrenme, b)işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c)işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç)yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d)eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, e)KVKK’nin 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f)aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g)münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ)kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Doğa Sigorta, niteliğine göre; talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.

Yukarıda belirtilen bilgilendirmeyi okuyarak, bu dokümanın onaylanmasıyla kişisel sağlık verilerinizi de kapsayan kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine, yukarıda belirtilen taraflarla paylaşılmasına ve bu kurumlar tarafından işlenmesine onay vermiş bulunmaktasınız.

*İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Aydınlatma ve Onay” 27.03.2018 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu belgenin yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AÇIK RIZA METNİ

Doğa Sigorta A. Ş. tarafından düzenlenen aydınlatma metni ile tarafıma, işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni okunmuştur.

Bu kapsamda şirket nezdinde yürürlükte bulunan sağlık poliçesi kapsamındaki tazminat başvurularımın sonuçlandırılabilmesi için sunmuş olduğum ya da Şirketinizce usulüne uygun olarak T.C. Sağlık Bakanlığından, sağlık kurum ve kuruluşlarından ve/veya ilgili diğer üçüncü şahıslardan elde edilebilecek güncel ve geçmiş sağlık verilerimin, sigortalılık kayıtlarımın ve sağlık durumum ile ilgili bilgi ve belge, rapor niteliğindeki özel nitelikli kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 11. Maddesinde düzenlenen haklarım saklı kalmak kaydıyla aydınlatma metninde belirtilen esaslar ile işlenmesine ve Şirket’in, sigorta tazminat değerlendirmeleri için hizmet aldığı,işbirliği yaptığı, sahibi veya ortağı olduğu üçüncü kişiler ile Şirket’in bağlı olduğu yurt dışındaki grup şirketlerine ve merkezi yurt dışında bulunan veri tabanları ile tazminat başvurumun sonuçlanması amacı ile paylaşılmasına rızam bulunmaktadır.