İNTERNET ERİŞİM KAYITLARI BİLGİLENDİRME METNİ


İnternet Erişim Kayıtları Bilgilendirme Metni

İşbu Bilgilendirme Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca IMC Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş (“Şirket”) tarafından tutulan erişim bilgilerine ilişkin kayıtların işlenmesine ilişkin olarak veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacı ile kaleme alınmıştır.

İşbu Bilgilendirme Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere www.imcbrokerlik.com adresinde yer alan IMC Brokerlik Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Internet erişim verileri, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde,
• Şirket kapsamında internete erişen cihazların kayıtlarının loglanması ve bunların yönetimi,
• Şirket’in mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
• Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi,
• Şirket’in çalışma ve iş planlarının planlanması ve uygulanması amaçları dahilinde işlenmektedir.

b) Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Amacı
Internet erişim verileri, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde,
• Şirket erişim kayıtlarının loglanması ve yönetimi,
• Şirket’in mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
• Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi,
• Şirket’in iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçları dahilinde iş ortakları, tedarikçiler ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.


c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, internete erişiminiz sırasında otomatik olarak toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme Metninin (a) ve (b) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

ç) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sahip olduğunuz haklar şunlardır:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu haklar, sizler tarafından http://imcbrokerlik.com/ adresinde yer alan IMC Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.