Müşteri Verilerinin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme


Müşteri Verilerinin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme ve Muvafakat Metni

İşbu Bilgilendirme Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, IMC Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş (“Şirket”) tarafından Sigortalı/Sigorta Ettirene ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili olarak veri sahiplerinin bilgilendirilmesi ve (b) maddesinde belirtilen kapsam ve amaçlarla sınırlı olarak verilerin işlenmesine ilişkin muvafakatlerinin temini amacı ile hazırlanmıştır.

İşbu Bilgilendirme Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin ayrıntılı bilgilere www.tambenimsigortam.com adresinde bulunan IMC Sigorta Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından erişilebilmektedir.

a. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin (iş ortakları, tedarikçiler) hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirket’in iş ve işlemlerinin sürdürülebilmesi amacıyla iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması kapsamında 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenecektir:
• Sigortalı/Sigorta Ettirenler ile ilişkilerin yönetilmesi,
• İş ortaklarıyla bakım, onarım, hasar ve iyileştirme süreçlerinin yürütülmesi,
• Bilişim teknolojileri dahilinde yapılacak yedeklenmesi/geliştirmesi,

b. Veri Sahiplerinin Açık Muvafakati Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
Kanun’un 5/2. ve 6/3. maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında size ait kimlik fotokopisi ile alınan veriler Bilgilendirme ve Muvafakat Metninin imzalanmasıyla verilen muvafakatiniz ile ve aşağıdaki sınırlar dahilinde işlenebilecektir.
• Sağlık verileriniz;
- Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve özellikle sigorta poliçelerinin sorgulanması ile şikâyet ve başvuruların yönetimi süreçlerinde ilişkilerin yönetilmesi amacıyla işlenebilecektir.
• Kimlik fotokopisinin temini ile birlikte elde edilen kan grubu ve din bilgileri;
- Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve özellikle sigortalı ya da sigorta ettirenlerle ilişkilerin yönetilmesi amacıyla işlenebilecektir.
- Şirket’in iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve özellikle bilişim teknolojileri sistemlerinin operasyonları ile yürütülmesi amacıyla işlenebilecektir.

c. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı
Sizlerden elde edilen kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve çerçevesinde, (a) ve (b) maddelerinde yer verilen amaçlarla Şirket’in iş ortakları, tedarikçileri ile kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşılabilecektir.

d. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel veriler, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme Metninin (a), (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
Kanun’un 11. maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklarınız şunlardır:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu haklar, sizler tarafından www.imcbrokerlik.com adresinde yer alan IMC Sigorta Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.